ระบบบริหารจัดการงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
6

• หญิง
23

รวม
29


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
1

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
1

• งานศิลปะ/วัฒนธรรมและโครงการพิเศษ
1

• งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสมฤทธิ์ โกมิตร์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสมบัติ นาหลวง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางอรัญญา กิมภิระ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายแสวง ทาวดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำนางอัปสร คอนราด
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางวรรณา เทพฉิม
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการนางภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอริชาภัสร์ อินต๊ะจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการนางสาวสุธิณี กันธมาลา
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมนางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการนางภาชนุมาศ ทองคำ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
เจ้าหน้าที่นางสาวพัชรินทร์ ทีกาศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานศิลปะ/วัฒนธรรมและโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรวิชาชีพนางสาวณัฏฐ์พิมล เครือบุญมา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางอัจนา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกรรณิการ์ คำจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวมธุรส มรรคอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายกฤษดา ทาเรือน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชญาณิศา พรหมไชย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางจิราพร วงค์จันทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนารินทร์ ปินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบนายบุญรัตน์ เตวิยะ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก